Disclaimer

Artikel 1. Voorwerp

Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door Scriptie vzw. De gebruiker (zij het bezoeker, zij het adverteerder of aanbieder) van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met deze voorwaarden. Scriptie vzw behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site van Scriptie vzw en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

Scriptie vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Scriptie vzw zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de informatiegebruikers en -aanbieders. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de Scriptie vzw site geven geen recht op een financiële compensatie. Scriptie vzw is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. Scriptie vzw biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Scriptie vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel dysfunctioneren van het systeem. Scriptie vzw is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Scriptie vzw oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Scriptie vzwde elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Scriptie vzw en de eigenaars van deze sites. De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Scriptie vzw behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,...) eigendom zijn en blijven van Scriptie vzw. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scriptie vzw. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de scriptieprijs.be site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Scriptie vzw verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen, ons dienstenaanbod verder te optimaliseren of om de gebruiker gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Deze informatie zal door Scriptie vzw niet gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Scriptie vzw verbindt er zich toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij. Scriptie vzw verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. Scriptie vzw maakt soms gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken). Wijzigingen aan de scriptieprijs.be, Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op onze site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Scriptie vzw met contactadres Rozenweg 4b, 1731 Zellik, tel. +32 2 705 59 19, is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mail adressen die de bezoekers ons bezorgen worden opgeslagen. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het ons een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.