Reglement Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog

Artikel 1

Deelname staat open voor iedere afstuderende student aan een Vlaamse hogeschool of universiteit met een scriptie over de Eerste Wereldoorlog.

Artikel 2

Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan akkoord te gaan.

Artikel 3

Bloed- en aanverwanten van juryleden en medewerkers / werkende leden van de Scriptie vzw en het Projectsecretariaat 100 Jaar Groote Oorlog zijn uitgesloten van deelname.


Opdracht

Artikel 4

Inzendingen worden beoordeeld op drie criteria:

 • Nieuwswaarde (originaliteit, maatschappelijke relevantie, link met actualiteit)
 • Journalistieke bruikbaarheid (schrijfstijl, leesbaarheid, populariserend karakter)
 • Academische kwaliteit


Rechten

Artikel 5

De inzending van een scriptie houdt geen overdracht van auteursrecht en/of enige met het auteursrecht samenhangende bevoegdheid in, met uitzondering van het in artikel 6 bepaalde. De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van het 'journalistiek artikel' en de scriptie.

De inzender vrijwaart de Scriptie vzw voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten.

Artikel 6

De Scriptie vzw en het Departement Buitenlandse Zaken, de organisatoren van de Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog, verwerven het recht de ingezonden scripties en artikels te gebruiken voor journalistieke publicaties met vermelding van de bron.

De auteur geeft de Scriptie vzw en het Departement Buitenlandse Zaken eveneens de toestemming om zowel het 'journalistiek artikel' als de volledige tekst te belichten op de website van de ‘Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oolog’ en de website www.2014-18.be de Vlaamse Scriptiebank (www.scriptiebank.be) aan derden ter beschikking te stellen (principe van Open Access).

De auteur geeft de Scriptie vzw en het Departement Buitenlandse Zaken de toestemming om zowel het 'journalistiek artikel' als de volledige tekst op de Vlaamse Scriptiebank (www.scriptiebank.be) aan derden ter beschikking te stellen (principe van Open Access).

Artikel 7

Ingezonden scripties en artikels worden niet geretourneerd.

Inzenders geven de organisatoren toestemming de scriptie en het artikel na afloop over te dragen aan een instelling met een wetenschappelijke doelstelling.


Jurering

Artikel 8

De deskundige jury wordt aangesteld door Scriptie vzw en het projectsecretariaat 100 Jaar Groote Oorlog bij het Departement Buitenlandse Zaken.

Artikel 9

Voor beoordeling door de jury komen slechts in aanmerking scripties die:

 • door een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs in het academiejaar 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 als voldoende werden beoordeeld.
 • voldoen aan de in artikel 12 genoemde uitvoeringseisen. 

Artikel 10

De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen de scriptieprijs niet uit te reiken.

Artikel 11

De jury heeft het recht om bij de beoordeling van de scripties het advies van externe deskundigen in te winnen.


Uitvoering

Artikel 12

 • De inzending moet uiterlijk 30 september 2018 in het bezit zijn van Scriptie vzw
 • De inschrijving gebeurt online.
 • De inzending bevat:
  • een digitale versie van het inschrijvingsformulier
  • een digitale versie van de scriptie in eender welke taal
  • een digitale versie van een begrijpelijk en publiceerbaar artikel over de scriptie (in het Nederlands, max. 1.000 woorden) 
  • bij het artikel kunnen grafieken of foto's toegevoegd worden (max. 1 pdf)
  • een digitale versie van de bibliografie

Artikel 13

Deelnemers aan de wedstrijd krijgen eind 2018 een bevestiging van de ontvangst van hun inzending.


Prijzen

Artikel 14

In 2018 worden vier prijzen uitgereikt in het kader van de Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog. De winnaar ontvangt 1.000 euro. De tweede prijs heeft de waarde van 500€ en de derde laureaat wordt beloond met een bedrag van 250 euro. Tot slot bekroont KlasCement.net d beste WO I-bachelorproef uit de lerarenopleiding met een cheque van 500 euro. 


Slotbepaling

Artikel 15

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.